top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - KONU  

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 2- TARAFLAR

2.1 SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: TINAZ ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi: Rumelihisar Mah. Sırçacı Sok. No:13/A Sarıyer - İSTANBUL

Mersis No: 0843002134300019

Telefon: 0212 230 33 30 

E-posta: info@tinaz.com.tr 

2.2 ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Ünvanı: ………… (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır)

Adresi: ……………….

Telefon: ………………..

E-posta: ……………………..

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;

ÜRÜN KODU

ÜRÜN ADI

ADET

BİRİM FİYAT

TOPLAM FİYAT

 

Ödeme Şekli               : Kredi Kartı

Ürün Satış Bedeli        :

Teslimat Adresi           :

Teslim Edilecek Kişi    :

Fatura Adresi               :

Kargo Ücreti                 : 0 TL.

Teslimat, SATICI tarafından kargo aracılığı ile ve/veya SATICI’nın tayin ettiği Yetkili Servisi/Satıcısı aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında ALICI, teslim tutanağını imzalayacaktır. ALICI veya ALICI adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil iş bu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

Söz konusu ürün bedeli; SATICI adına, “TINAZ ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.” tarafından tahsil edilmektedir. ALICI; malın/hizmetin bedelini TINAZ ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ’ye ödemekle, ürün bedelini SATICI’ya ödemiş sayılacaktır.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü ise şu şekilde uygulanacaktır: SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde öder. Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi Banka tarafından gerçekleştirilir. Ancak; konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için, söz konusu iade ürün bedeli yine taksitli olarak ALICI’nın hesaplarına aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa; satışın başlangıçta Banka ve müşteri tarafından belirlenen taksitleri bittikten sonra, satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha , yine satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit meblağlarında aylık olarak ALICI’nın Banka hesabına iade/mahsup edilecektir.  Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

4.1 ALICI, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

4.2 SATICI ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir orantısızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

4.3 ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesiyle, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

4.4 SATICI ve ALICI, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

4.5 İşbu sözleşme ekleri ve www.toshiba-klima.com.tr üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

4.6 İşbu sözleşme hükümleri, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler, dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup, Tüketicinin Korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

4.7 İşbu sözleşme hükümleri, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni Borçlar Kanunu’nun 21.maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup, birden çok anlam ifade etmemektedir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

5.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, SATICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Bununla birlikte bu e-satış sitesi SATICI ile BAYİ’lerinin işlettiği bir sistem olduğu ve sürecin daha hızlı işlemesi amacıyla teslimat adresine yakınlık, v.b. kriterler nedeniyle satın alınan ürünü BAYİ’si aracılığıyla da ALICI’ya teslim ettirebilir. Bu tür durumlarda fatura da BAYİ tarafından düzenlenerek ürün ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir. BAYİ’nin bu faturadan doğan alacaklarını SATICI’ya temlik etmesi nedeniyle fatura BAYİ tarafından düzenlense de , ALICI’nın baştan SATICI’ya yaptığı ödeme hukuken geçerli olup, bu faturaya istinaden ayrıca bir ödeme yapmasına gerek yoktur. ALICI ‘da bu işleyişe şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
5.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

5.7 ALICI'nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve/veya diğer hukuki yollara başvurabilir.

5.8 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bedelini SATICI’nın talebinden itibaren 3 gün içinde SATICI'ya ödemesi veya ürünün en geç 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
5.9 İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünü kullanmadan, montaj yaptırmadan, tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-mail ile bildirimde bulunulması ve ürünün orjinal ambalajının açılmamış/bozulmamış , montajının yapılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm dokuman ve tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş , monte edilmiş/kurulmuş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır. İade işlemlerinin yapılabilmesi için 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI’nın görevlendirdiği yetkili servis tarafından; kullanılıp–kullanılmadığı, ambalajının bozulup bozulmadığı, v.b. durumunun kontrol edilip bir tutanak ile teslim alınması ve bu tutanak ile Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca ALICI’ya gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra fatura aslının ürün ile birlikte iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkının kullanılması nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Kredili satışlarda cayma bildiriminin ALICI tarafından kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. ALICI, süresi içinde satıştan caydığı hallerde ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen geri iade etmekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. SATICI‘nın , cayma hakkı konusunda ALICI’yı bilgilendirmemesi halinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmiş olması yeterlidir.

 

MADDE 7- SATICININ KAYITLARI

ALICI, SATICI’nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, SATICI ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta SATICI’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Şirketimiz tarafından toplanarak saklanacak olan bilgileriniz ancak aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılacaktır:
*Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi,                                                 
*Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,
*İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşılması,
*Pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, fax veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak,
*Web sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için Web sitemizi size özgü hale getirmek,
*Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması, *Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, *Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek,
*Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanarak saklanan verileriniz yine aynı amaçlarla  kullanıcının tüm hakları gözetilerek üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin şirket politikamız ve aydınlatma metnine www.prolamba.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page